Reklamační řád

Mydlidědek s.r.o., Mikuláškovo náměstí 563/3, Starý Lískovec (Brno-Starý Lískovec), 625 00 Brno, IČ: 29354137, DIČ: CZ 29354137

TELEFON: 606 402 636                     www.mydlidedek.cz                   E-MAIL: info@mydlidedek.cz

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. ÚVODEM

Všechny výrobky nabízené zákazníkům výše uvedeným prodávajícím (dále jen prodávající) splňují požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice a zároveň jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek bezpečné (podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů).

Vznikne-li na straně zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a prodávajícího tento reklamační řád vypracovaný ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platných zněních.

 

 1. OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZA VADY

V souladu s platným právním řádem České republiky odpovídá prodávající zákazníkům za to, že jimi zakoupený výrobek od prodávajícího nemá při převzetí vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky, (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ VĚCI A ZÁRUKA

Záruka za jakost:

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady úměrné (zejména, nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu kupní ceny nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Poznámka: Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost věci jsou dva různé pojmy. Životnost věci je dána způsobem a intenzitou jejího používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost věci kratší než záruční doba.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 2. Jestliže má zákazník za to, že jím zakoupená věc má vady, pro které je v rozporu s kupní smlouvou, je oprávněn věc reklamovat. Rozhodne-li se tak učinit, je v zájmu objektivity reklamačního řízení nezbytné uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání vadné věci může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení věci a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
 3. Místem pro uplatnění reklamace je místo podnikání (Minoritská 476/12, 60200 Brno prodávajícího nebo provozovna prodávajícího (Lažánky 204, 67801 Blansko).
 4. Reklamační řízení může být zahájeno pouze, pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od prodávajícího (nejlépe nákupním dokladem). Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat citované požadavky.
 5. O reklamaci bude v případě, že ji zákazník neuplatní písemně, sepsán zápis, v němž bude uvedeno přinejmenším jméno, příjmení a bydliště zákazníka (v případě právnických osob obchodní jméno, sídlo a IČ), dostatečně určitá specifikace vytýkaných vad a uveden nárok, který zákazník v rámci reklamace uplatňuje. Tyto údaje nemůže zákazník v průběhu reklamačního řízení jednostranně měnit, není-li k tomu oprávněn na základě právního předpisu. Reklamaci uplatněnou při absenci některého z citovaných údajů nelze považovat za řádnou a prodávající je oprávněn ji odmítnout, což platí i ohledně reklamací uplatněných písemně.
 6. Prodávající, respektive jím pověřený pracovník či zástupce, rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že reklamace nebude zamítnuta, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od uplatnění reklamace. Vyžaduje-li reklamace provedení komplexního technického šetření reklamované věci, může být po dohodě se zákazníkem, tato lhůta prodloužena. Nedojde-li k dohodě ohledně prodloužení lhůty a reklamace nebude v citované třicetidenní lhůtě vyřízena, má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 7. Reklamované věci, u nichž bude zákazníkem uplatněnému nároku vyhověno a reklamace vyřízena formou opravy věci, budou dle dohody se zákazníkem buď uloženy v místě podnikání nebo v provozovně prodávajícího do jejího vyzvednutí nebo zaslány zákazníkovi poštou. V případě, že si zákazník uložené zboží nevyzvedne ve lhůtě 30 (třiceti) dnů počítáno ode dne odeslání zprávy zákazníkovi o tom, že opravené zboží je připraveno k předání, je po něm prodávající oprávněn požadovat skladovací poplatek ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 8. Má-li zákazník za to, že jím uplatněná reklamace nebyla ze strany prodávajícího řádně vyřízena, může se v souladu s platnými právními předpisy České republiky domáhat nápravy u příslušného orgánu.
 9. V případě oprávněné reklamace zboží zákazníkem hradí veškeré nutné náklady spojené s vyřízením reklamace prodávající.
 10. Uplatní-li zákazník reklamaci písemnou formou, musí tato obsahovat náležitosti uvedené výše. Prodávající doporučuje zákazníkům, aby reklamovanou věc zasílali v původním balení včetně veškerého jejího příslušenství, jinak hrozí poškození věci během přepravy. Za této situace by nebylo možné reklamaci řádně uplatnit. Při zasílání balíku s reklamovaným výrobkem a písemným uplatněním reklamace nepoužívejte prosím dobírkovou poukázku. Poštovné je nákladem, který hradí zákazník a zásilku by proto prodávající nepřevzal a reklamace by nemohla být řádně uplatněna. Vhodné je při používání služeb České pošty použití Obchodního balíku, který je bez dobírkové poukázky. V tomto případě vyplníte štítek Obchodní balík a obdržíte stvrzenku, která bude obsahovat deklarovanou cenu a nákladové číslo balíku. Pokud byla písemně reklamovaná věc zákazníkem zakoupena v rámci zásilkového prodeje uskutečňovaného prodávajícím, a původní zásilka byla doručena jako „křehká“, je nutné zaslat reklamované zboží zpět stejným způsobem, aby nedošlo k poškození věci (a tím znemožnění reklamaci řádně uplatnit).

 

 1. ZÁNIK PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VĚCI, BĚH LHŮT
 2. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 4. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

 1. VĚCI POUŽITÉ A VĚCI PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENU
 2. Zakoupí-li zákazník od prodávajícího věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, prodávající pak neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn.
 3. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 (dvacetičtyř) měsíců ode dne převzetí věci zákazníkem. Prodávající může tuto dobu v dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 (dvanáct) měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

 

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)Ve věcech tímto reklamačním řádem neupravených platí smluvní ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem   a pokud nebude daná otázka řešena ani touto formou, platí ustanovení obecně závazných předpisů České republiky.

b)Tento reklamační řád vstupuje v platnost 1.11.2022.

 

Brno 1.11.2022